Venterskroon Gebiedskamp 2019
Error in site JavaScript
Opdateer Inskrywing
VUL VORM ASB. VOLLDIG IN OM NAVRAE TE VOORKOM
Vereiste
Vereiste
Vereiste
Vereiste
Vereiste
Insluitend die jaar
Alle dokumentsie word gestuur na die adres toe.
Vereiste
Vereiste
Vereiste
Vereiste
Borsmaat /lengte
Ek, die ondergetekende, ouer of wettige voog van die bogenoemde jeuglid, vrywaar hiermee die Voortrekkerbeweging en al sy openbare amptenare van enige skade (uitgesonderd skade veroorsaak deur growwe nalatigheid) hetsy gebaseer op geldelike verlies, uitgawes aangegaan in verband met sodanige skade, eise vir pyn en leiding, eise vir verlies van toekomstige inkomste of watter ander aanspreeklikheid mag voortspruit uit besering aan persoon van bogenoemde kind of die verlies van enige eiendom van bogenoemde kind terwyl kind betrokke is by enige aktiwiteit en/of reis op pad na of van enige perseel waar sodanige aktiwiteit aangebied word, en welke aktiwiteit deur die Voortrekkerbeweging of enige van sy verteenwoordigers op enige vlak georganiseer is of by betrokke is.

Ek stel hiermee die gemagtigde verteenwoordiger van die Voortrekkerbeweging aan wat in bevel mag wees tydens enige voorval waar bogenoemde kind mag beseer word om namens my in my plek, tot chirurgiese of mediese prosedures en/of toediening van narkose wat mag nodig wees as gevolg van enige besering aan die persoon van bogenoemde kind sowel as die aangaan van mediese koste in verband met bogemelde, toe te staan.

Ek waarborg hiermee dat ek self die reg het om tot sodanige optrede in te stem.

Ek onderneem om enige van die bogenoemde koste op aanvraag te betaal en onderneem om die Voortrekkerbeweging en/of enige van sy openbare amptenare en/of enige van sy verteenwoordigers te vergoed vir en te vrywaar van enige van hierdie kostes wat aangegaan mag word in hierdie verband. Ek bevestig dat enige mediese rekening direk aan my gestuur kan word.

Ek gee hiermee toestemming dat foto's/videos van my kind wat tydens die kamp geneem word, gebruik mag word deur Die Voortrekkers as bemarkingsmateriaal in publieke kanale soos sosiale media (Facebook, Twitter), amptelike webblaaie van die organisasies of nuusbriewe.

Ek neem kennis dat my kind hom/haar aan die gesag, gedragskode en reC+ls van bestuursliggame van Die Voortrekkers moet onderwerp tydens deelname aan aktiwiteite en aanvaar dat daar toepaslik volgens die bepalings van Die Voortrekkers se Reglemente, insake dissiplinC*re optrede, opgetree kan word indien my kind die beginsels daarvan of ander landswette oortree.

Ek verklaar dat ek die inhoud van hierdie vrywaring met my kind bespreek het en dat alle inligting in die inskrywingsproses volledig en korrek ingevul is.